دانلودها

صورتجلسه حمل و نقل زمینی عتبات عالیات

از کلیه مدیران محترم حرکت های زمینی عتبات عالیات درخواست میشود این فرم را تکمیل نموده و سه روز قبل از حرکت به مسئول واحد حمل و نقل شرکت مرکزی تحویل نمایند .