اخبار

فراخوان ثبت نام کاندیداتوری هیئت مدیره

گروه خبر: اخبار عمومی ۳ دی ۱۳۹۳

نظر به اینکه مهلت قانونی هیئت مدیره فعلی به اتمام رسیده است و طی یک مرحله فراخوانی از عزیزان دعوت و ثبت نام بعمل آمد لکن با عنایت به اینکه در مراحل قانونی

منبع: شرکت مرکزی تهران
چاپ خبرتصاویر:


ضمیمه ها: