اخبار

تعیین سمت اعضای هیات مدیره شرکت مرکزی کارگزاران برای دوره جدید

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

در جلسه هیات مدیره مورخ 96/03/17 سمت اعضای هیات مدیره شرکت مرکزی کارگزاران برای دوره جدید 2 ساله به شرح ذیل تعیین گردید : 

1- آقای محمد علی متبحری به سمت رئیس هیات مدیره .

2- آقای حمیدرضا عربستانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره .

3- آقای محمدرضا لامعی ادیب به سمت منشی جلسات . 

4- آقای مهندس حسین رضائیان به سمت مدیرعامل . 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: