انتقال اسناد حج تمتع

مراحل انتقال اسناد حج به شرح ذیل انجام می پذیرد: