انتقال اسناد حج عمره

مراحل نقل و انتقال اسناد حج عمره به شرح ذیل صورت می پذیرد: